Klauzule Informacyjne

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty elektronicznej

Administrator danych
Administratorem danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Confima Group sp. z o.o., Poznań, ul. Święty Marcin, nr 29 lok. 8, 61-806, KRS: 0001072936 NIP: 783-189-28-61, Regon: 527091180.

W sprawie przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kontakt@confima.pl


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
– umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
– dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,
– przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
– ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością gospodarczą.


Okres przechowywania danych
Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w ust. pkt 3 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Prawa osób
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.


Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może
uniemożliwić kontynuowanie korespondencji.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.


Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Państwa dane osobowe nie będę przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna
Klient/kontrahent

Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Confima Group sp. z o.o., Poznań, ul. Święty Marcin, nr 29 lok. 8, 61-806, KRS: 0001072936 NIP: 783-189-28-61, Regon: 527091180. Z Administratorem danych można kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@confima.pl.


Cel przetwarzania
1. Nawiązanie kontaktów handlowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do nawiązania współpracy gospodarczej.
2. Realizacja postanowień umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przez zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień;
3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników.
4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie jego interesów.


Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
2. Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności wynikających z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. ustawy o rachunkowości).


Przekazywanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora.
Przysługujące Pani/Panu prawa


W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. przeniesienia danych osobowych rozumianego jako przekazanie danych innemu administratorowi na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.


Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy gospodarczej. Bez podania danych niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy ich wykonanie.
Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Przekazywane danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.